மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்:

மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்: தினம் ஒரு குறள்: திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்… உலகிலேயே அதிக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல்களில் மூன்றாம் இடத்தைத் திருக்குறள் வகிக்கிறது. இதுவரை 107 மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. *அறத்துப்பால்: ➜இல்லறவியல்: 6.) வாழ்க்கைத் துணைநலம்: 54.) பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்          திண்மையுண் டாகப் பெறின்  பொருள்:         … Continue reading மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்: