மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்:

thiruvalluvar

மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்:

Thiruvalluvar_Statue_at_Kanyakumari

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

உலகிலேயே அதிக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல்களில் மூன்றாம் இடத்தைத் திருக்குறள் வகிக்கிறது. இதுவரை 107 மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

*அறத்துப்பால்:

➜இல்லறவியல்:

6.) வாழ்க்கைத் துணைநலம்:

54.) பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் 

        திண்மையுண் டாகப் பெறின் 

பொருள்:

         மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி இருக்கப்பெற்றால், அவளை விட மேலான சொத்து வேறு இல்லை.

 

மேலும் படிக்க: 

இல்லறத்துக்கு வேண்டிய நற்குண நற்செய்கைகள்…|தினம் ஒரு குறள்:

 

Follow us on Facebook and Instagram:

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top