பிறர் பழித்தற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன்…|தினம் ஒரு குறள்:

பிறர் பழித்தற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன்…|தினம் ஒரு குறள்:

thirukural

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள்- 133. திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-380. திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-700.

*அறத்துப்பால்:

➜இல்லறவியல்:

7.) மக்கட்பேறு:

62.) எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்

        பண்புடை மக்கட் பெறின் 

பொருள்:

 பிறர் பழித்தற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன் பெறுவானானால், அக்குடும்பத்தில் ஏழு தலைமுறைக்கும் துன்பங்கள் வராது.  

 

மேலும் படிக்க:

கணவனை வணங்கி அவர் அன்பைப் பெறும் மனைவி…|தினம் ஒரு குறள்:

 

Follow us on :

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

1 thought on “பிறர் பழித்தற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன்…|தினம் ஒரு குறள்:”

  1. Pingback: தம் குழந்தைகளின் கையால் அளையப்பட்ட|தினம் ஒரு குறள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top