அறிவு கூர்ந்த மக்களைப் பெறுவதை விட…|தினம் ஒரு குறள்:

அறிவு கூர்ந்த மக்களைப் பெறுவதை விட…|தினம் ஒரு குறள்: தினம் ஒரு குறள்: திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்… திருக்குறளில் ‘தமிழ்‘ என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை. திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812. திருக்குறளின் முதல் பெயர்- முப்பால். *அறத்துப்பால்: ➜இல்லறவியல்: 7.) மக்கட்பேறு: 61.) பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த          மக்கட்பேறு அல்ல பிற   பொருள்:  அறிவு கூர்ந்த மக்களைப் பெறுவதை விட ஒருவன் அடையக்கூடிய … Continue reading அறிவு கூர்ந்த மக்களைப் பெறுவதை விட…|தினம் ஒரு குறள்: