இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்:

இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்: தினம் ஒரு குறள்: திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்… கருத்துக்களை இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் கூறி உள்ளதால் இந்நூல் “உலகப் பொது மறை” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. *அறத்துப்பால்: ➜இல்லறவியல்: 5.) இல்வாழ்க்கை: 47.) இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்          முயல்வாருள் எல்லாம் தலை  பொருள்:         … Continue reading இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்: