இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்:

இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்:

Thirukural-Thiruvalluvar-slider

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

கருத்துக்களை இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் கூறி உள்ளதால் இந்நூல் “உலகப் பொது மறை” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

*அறத்துப்பால்:

➜இல்லறவியல்:

5.) இல்வாழ்க்கை:

47.) இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் 

        முயல்வாருள் எல்லாம் தலை 

பொருள்:

           இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து, நல்ல முறையிலே  நடப்பவன் மறுமை இன்பத்தை  நாடி முயற்சி செய்பவரே விடச் சிறந்தவனாவான். 

 

மேலும் படிக்க: 

துறவியர்க்கும் ஏழைக்கும் ஆதரவின்றிக் கெட்டுப்போனவருக்கும்|தினம் ஒரு குறள்:

 

Follow us on Facebook and Instagram:

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top