இல்லறத்துக்கு வேண்டிய நற்குண நற்செய்கைகள்…|தினம் ஒரு குறள்:

இல்லறத்துக்கு வேண்டிய நற்குண நற்செய்கைகள்…|தினம் ஒரு குறள்: தினம் ஒரு குறள்: திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்… பழங்காலத்தில் இதற்குப் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாக விளங்குவதும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதும் பரிமேலழகர் உரைதான். *அறத்துப்பால்: ➜இல்லறவியல்: 6.) வாழ்க்கைத் துணைநலம்: 51.) மனைத்தக்க மாண்புடையாள் ஆகித்தற் கொண்டான்         வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை  பொருள்:           இல்லறத்துக்கு வேண்டிய நற்குண … Continue reading இல்லறத்துக்கு வேண்டிய நற்குண நற்செய்கைகள்…|தினம் ஒரு குறள்: