ஐம்புல ஆசைகளையும் அடக்கியவனின் ஆற்றலுக்கு……..|தினம் ஒரு குறள்:

kaniniyaakumaari-valluvar

thirukural

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

மனதே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதார நிலைக்கலன்; மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதலே அனைத்து அறம்; அறத்தால் வருவதே இன்பம். அறவழியில் நின்று பொருள் ஈட்டி, அதனைக்கொண்டு இன்பவாழ்வு வாழ வேண்டும்; அவ்வாறு உலகமாந்தரும் இன்பமுறச் செய்யவேண்டும்; பொருளியலாகிய பொதுவாழ்வுக்கும் இன்ப இயலாகிய தனிவாழ்வுக்கும் அடிப்படை அறம்தான் என்பது இந்நூலின் மொத்தமான நோக்கு.

*அறத்துப்பால்:

பாயிரம்:

3.) நித்தார் பெருமை:

 25.) ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்புளாா் கோமான் 

        இந்திரனே சாலுங் காி 

பொருள்:

          ஐம்புல ஆசைகளையும் அடக்கியவனின் ஆற்றலுக்கு தேவர் தலைவனாகிய இந்திரனே தகுந்த சாட்சி.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top