தினம் ஒரு குறள்|வள்ளுவரின் முதல் குறள்!

thirukural

kaniniyaakumaari-valluvar

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை கூறிவருகிறது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330          திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

*அறத்துப்பால்:

➜பாயிரம்

        1.)கடவுள் வாழ்த்து:

 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 

 பகவன் முதற்றே உலகு 

பொருள்:

                   எழுத்துக்கள் எல்லாம் ‘அ’ என்னும் எழுத்தை முதலாகக்கொண்டுள்ளன.அதுபோல,உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் கடவுளை முதலாகக்        கொண்டுள்ளன.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top