தினம் ஒரு குறள்|மழை தவறாது பெய்வதால் இந்த உலகம் வாழ்ந்து வருகின்றது…..

THIRUKKURAL

 thiruvalluvar

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

இப்பாடல்கள் அனைத்துமே, குறள் வெண்பா என்னும் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. அக்காலத்தில், இவ்வகை வெண்பாக்களால் ஆகிய முதல் நூலும், ஒரே நூலும் இதுதான். குறள் வெண்பாக்களால் ஆனமையால், “குறள்” என்றும் அதன் உயர்வு கருதி “திரு” என்ற அடைமொழியுடன் “திருக்குறள்” என்றும் பெயர் பெறுகிறது.

*அறத்துப்பால்:

பாயிரம்:

2.)வான் சிறப்பு:

 11.) வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 

         தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று   

பொருள்:

மழை தவறாது பெய்வதால் இந்த உலகம் வாழ்ந்து வருகின்றது.ஆகையால்,அந்த மழை உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று சொல்லத் தக்கது. 

  1. வணங்காத தலையானது,கேளாத செவி,பாராத கண் போலப் பயனற்றதாகும்.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top