தினம் ஒரு குறள்|கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை நினைப்பவர்….

thirukural

 தினம் ஒரு குறள்:

 திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

இதனை இயற்றியவரான திருவள்ளுவர், கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும், கி.மு. ஒன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடையில் வாழ்ந்தவராக இன்றைய ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

*அறத்துப்பால்:

பாயிரம்:

1.)கடவுள் வாழ்த்து:

மலா்மிசை ஏகினான் மாணடி சோ்ந்தாா் 

நிலமிசை நீடுவாழ் வாா் 

பொருள்:

அன்பர்களின் உள்ளமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை நினைப்பவர்,உலகில் நீண்ட நாள் வாழ்வார்.                   

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top