தினம் ஒரு குறள்|துப்பாா்க்குத் துப்பாய அதன் பொருள்:

Thiruvalluvar

thiruvalluvar

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

‘குறுகிய செய்யுள்’ என்பதே “குறள்” .

இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும், எந்தக் காலத்திற்கும், பொருந்தும் வகையில் அமைந்தமையால், இது உலகப் பொதுமறை என அழைக்கப்படுகிறது.

*அறத்துப்பால்:

பாயிரம்:

2.)வான் சிறப்பு:

 12.) துப்பாா்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பாா்க்குத் 

         துப்பாய தூஉம் மழை

பொருள்:

உண்பவர்க்கு நல்ல உணவுகளைத் தருவதோடு,தானும் உணவாக அமைவது மழை. 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top