Main Menu

What’s New?

Connect With Us

article 22
விழித்தெழு மக்களே

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 22 : கைது மற்றும் தடுப்புக்காவலுக்கான பாதுகாப்பு | Citizens awake.

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 22. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை என்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அடிப்படை உரிமை.  இந்திய அரசியலமைப்பில், அரசியல் அறிஞர்களால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உரிமை சட்டங்கள் 19,20, 21A, மற்றும்

article 21
விழித்தெழு மக்களே

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 21,21A | பிரிவு 21,21A : விழித்தெழு மக்களே | Citizens awake.

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 21. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை என்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அடிப்படை உரிமை.  இந்திய அரசியலமைப்பில், அரசியல் அறிஞர்களால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உரிமை சட்டங்கள் 19,20, 21A, மற்றும்

ARTICLE 20
விழித்தெழு மக்களே

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 20 | 3 PROVISIONS : விழித்தெழு மக்களே | Citizens awake.

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 20. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை என்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அடிப்படை உரிமை.  இந்திய அரசியலமைப்பில், அரசியல் அறிஞர்களால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உரிமை சட்டங்கள் 19,20, 21A, மற்றும்

விழித்தெழு மக்களே

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 19 | அடிப்படை உரிமைகள் : விழித்தெழு மக்களே | Citizens awake.

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை Article 19. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை என்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அடிப்படை உரிமை.  இந்திய அரசியலமைப்பில், அரசியல் அறிஞர்களால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உரிமை சட்டங்கள் 19,20, 21A, மற்றும்

RIGHT TO FREEDOM
விழித்தெழு மக்களே

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை : அடிப்படை உரிமைகள் | விழித்தெழு மக்களே.

சுதந்திரத்திற்கான உரிமை : அடிப்படை உரிமைகள் | விழித்தெழு மக்களே. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை என்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அடிப்படை உரிமை.   இந்த அடிப்படை உரிமை ஒவ்வொரு நபருக்கும் பேச்சு மற்றும்

Abolition of titles
விழித்தெழு மக்களே

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 18 தலைப்புகளை ஒழித்தல் : விழித்தெழு மக்களே.

சமத்துவத்திற்கான உரிமை, பிரிவு – 18 தலைப்புகளை ஒழித்தல் : விழித்தெழு மக்களே. சமத்துவத்திற்கான உரிமை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்ட ஒரு

article 17
விழித்தெழு மக்களே

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 17 தீண்டாமையை ஒழித்தல் : விழித்தெழு மக்களே.

  சமத்துவத்திற்கான உரிமை, பிரிவு – 17 தீண்டாமையை ஒழித்தல்  : விழித்தெழு மக்களே. சமத்துவத்திற்கான உரிமை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்ட

article 16
விழித்தெழு மக்களே

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 16 பொது வேலைவாய்ப்பு : விழித்தெழு மக்களே.

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 16 பொது வேலைவாய்ப்பு : விழித்தெழு மக்களே. சமத்துவத்திற்கான உரிமை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்ட

equality rights
விழித்தெழு மக்களே

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 15 : விழித்தெழு மக்களே.

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு - 15 : விழித்தெழு மக்களே. சமத்துவத்திற்கான உரிமை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான

விழித்தெழு மக்களே

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு – 14 : விழித்தெழு மக்களே.

சமத்துவத்திற்கான உரிமை | பிரிவு - 14 : விழித்தெழு மக்களே.   சமத்துவத்திற்கான உரிமை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்ட ஒரு

Top