மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை…|தினம் ஒரு குறள்:

மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை…|தினம் ஒரு குறள்:

thirukural.

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

செக், டச்சு, ஆங்கிலம், பின்னிய மொழி, பிரெஞ்சு மொழி, செருமன், அங்கேரிய மொழி, இத்தாலிய மொழி, இலத்தீன், நார்வே மொழி, போலிய மொழி, ரஷிய மொழி, எசுப்பானியம், சுவீடிய மொழி ஆகிய 14 ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

*அறத்துப்பால்:

➜இல்லறவியல்:

6.) வாழ்க்கைத் துணைநலம்:

57.) சிறைகாக்குங் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர் 

        நிறைகாக்குங் காப்பே தலை  

பொருள்:

      மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை; அவர்கள் தம் ஒழுக்கத்தால் தம்மைக் காத்துக் கொள்கிற காவலே சிறந்தது.

 

மேலும் படிக்க: 

மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி…|தினம் ஒரு குறள்:

 

Follow us on Facebook and Instagram:

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

1 thought on “மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை…|தினம் ஒரு குறள்:”

  1. Pingback: தம் குழந்தைகளே ஒருவருக்குச் செல்வம்...|தினம் ஒரு குறள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top